Návštěvní řády státního hradu Bítov

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník
seznámení se s těmito návštěvními řády.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ
STÁTNÍHO HRADU BÍTOV
(DÁLE JEN „NÁDVOŘÍ“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST NÁDVOŘÍ
Nádvoří je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.    I. nádvoří je veřejnosti volně přístupné.
2.    Přístup do nádvoří může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být nádvoří pro veřejnost i zcela uzavřeno.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Vstup na II. nádvoří je pro návštěvníky zpoplatněn dle platného cenového výměru.
2.    Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup na nádvoří zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Prohlídka i pobyt na nádvoří jsou bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA
1.    Na nádvoří je zakázáno:
a.    Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je přístup na nádvoří zakázán.
b.    Kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), rozdělávat a používat otevřený oheň.
c.    Používat veškerou pyrotechniku.
d.    Nošení zbraní.
e.    Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení nádvoří, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, a dalších přírodních a stavebních prvcích na nádvoří.
f.    Jezdit a parkovat motorovými vozidly a opírat dopravní prostředky (kola, koloběžky apod.) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa.
g.    Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
h.    Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem nádvoří.
i.    Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
j.    Létat s drony; případné výjimky povoluje správa hradu: Bc. Jan Binder – kastelán, tel.: 728 779 105.
k.    Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“, případné výjimky povoluje po dohodě správa hradu: Bc. Jan Binder, tel.: 728 779 105.
l.    Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
m.    Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
2.    Pro ochranu nádvoří a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Při prohlídce a pobytu na nádvoří je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty nádvoří. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ S JÍZDNÍM KOLEM
1.    Na nádvoří je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech apod. zakázán.
2.    Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít výhradně: k tomu určených prostor a stojanů na kola. Po nádvoří je návštěvník povinen kolo, koloběžku vést. Jízda cyklistů na nádvořích a zahradách je zakázána. Je zakázáno opírat kolo o stěny budov, stromy a keře.

Článek 7 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ
1.    Na nádvoří je zvířatům vstup povolen za těchto podmínek:
a.    Zvíře musí být na vodítku.
b.    Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku ve správě Národního památkového ústavu.
c.    Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
d.    Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ
1.    Na nádvoří je návštěvníkovi umožněno fotografování a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
2.    Fotografování a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a fotografování a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného fotografování/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o fotografování/natáčení zasílejte na: Bc. Jan Binder – kastelán, tel.: 728 779 105.
3.    V případě, že je na nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 9 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
1.    Jízda cyklistů na nádvořích a zahradách je zakázána. Cyklista po vstupu za hlavní bránu objektu je povinen kolo, koloběžku vést a umístit na vyhrazeném místě do stojanu. Je zakázáno opírat kolo o stěny budov, stromy a keře.
2.    Objemná zavazadla (batohy, tlumoky, apod.) nelze sebou brát do interiérů na prohlídkovou trasu. Je potřeba je odložit na prodejně upomínkových předmětů do úložných boxů po domluvě s obsluhou.
3.    Kouření včetně elektronických cigaret je ve všech interiérech objektu zakázáno. Kouřit lze pouze na vymezených místech s popelníky nebo odpadkovými koši.
4.    Vjezd vozidel za hlavní bránu objektu je povolen pouze po písemném schválení správou památkového objektu. Návštěvníkům je vjezd za hlavní bránu zakázán.    
5.    Na I. nádvoří a vpravo před hradem je povoleno parkování zaměstnancům. Vjezd na II. nádvoří je povolen pouze dopravní obsluze (doprava zboží, služby, stavební činnost).
6.    Pohyb psů je povolen pouze na vodítku a to na I. a II. nádvoří, v ostatních venkovních (zahrada se zvířaty) a vnitřních prostorách je ZAKÁZÁN.


Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucího správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: Bc. Jan Binder – kastelán, tel.: 728 779 105 nebo PR zaměstnance ÚPS v Kroměříži paní Dagmar Šnajdarovou tel: 725 308 460, e-mail: snajdarova.dagmar@npu.cz
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Národní památkový ústav  
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
STÁTNÍHO HRADU BÍTOV

(dále jen „památkový objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
Památkový objekt včetně nádvoří je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena od 8.50 v dubnu a říjnu do 16.00 hodin, v květnu, červnu a září do 17.00 hodin a v červenci a srpnu do 18.00 hodin.
2.    Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.hrad-bitov.cz
3.    Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy bez průvodce a prohlídkové okruhy s průvodcem, prohlídka nádvoří II. prohlídkový okruh VSTUP DO HRADU je bez průvodce.
4.    Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
5.    Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina s méně než 5 návštěvníky vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky v daný den se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
6.    Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec nejpozději 15 minut před sjednanou dobou pro začátek prohlídky u pokladny památkového objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Za prohlídku do památkového objektu/nádvoří se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách www.hrad-bitov.cz
2.    Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.
3.    Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.
4.    Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
5.    Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh či do nádvoří, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
1.    Při prohlídce interiérů či nádvoří památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
2.    Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu/nádvoří nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
3.    Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu/nádvoří pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
4.    V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
5.    Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST
1.    Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu/nádvoří pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
2.    Pro ochranu památkového objektu a nádvoří, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu/nádvoří zcela zakázán.
4.    Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
5.    V památkovém objektu/nádvoří je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
6.    Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu/nádvoří veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
7.    Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými deštníky a zvířaty.
8.    Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
9.    Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt/nádvoří a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno:
a)    dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
b)    během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
c)    rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
d)    jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
e)    propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
f)    dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
g)    manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra.
h)    dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
10.    Pohyb zvířat v památkovém objektu/nádvoří:
Vstup se zvířaty je do vnitřních prostor památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psy z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem, /
i.    Je povolen pouze na prohlídkách bez průvodce na II. prohlídkovém okruhu VSTUP DO HRADU a za těchto podmínek:
ii.    Zvíře musí být na vodítku.
iii.    Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku, se kterým hospodaří Národní památkový ústav.
iv.    Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
v.    Vstup zvířete není zpoplatněn.
vi.    Vstup do kaple, výstavních sálů, expozice hradního pivovaru, břitové věže a hradní zahrady se zvířaty je ZAKÁZÁN
11.    V interiérech památkového objektu je zakázáno fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace vyjma místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě, že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
1.    a) Jízda cyklistů na nádvořích a zahradách je zakázána. Cyklista po vstupu za hlavní bránu objektu je povinen kolo, koloběžku vést a umístit na vyhrazeném místě do stojanu. Je zakázáno opírat kolo o stěny budov, stromy a keře.
b) Objemná zavazadla (batohy, tlumoky, apod.) nelze sebou brát do interiérů na prohlídkovou trasu. Je potřeba je odložit na prodejně upomínkových předmětů do úložných boxů po domluvě s obsluhou.
c) Kouření včetně elektronických cigaret je ve všech interiérech objektu zakázáno. Kouřit lze pouze na vymezených místech s popelníky nebo odpadkovými koši.
d) Vjezd vozidel za hlavní bránu objektu je povolen pouze po písemném schválení správou památkového objektu. Návštěvníkům je vjezd za hlavní bránu zakázán.    
e) Na I. nádvoří a vpravo před hradem je povoleno parkování zaměstnancům. Vjezd na II. nádvoří je povolen pouze dopravní obsluze (doprava zboží, služby, stavební činnost).
2.     Při prohlídce interiérů památkové objektu/nádvoří nebo v případě, že je v památkovém objektu/nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail bitov@npu.cz. Vyjádřit svojí pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Kroměříži.
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu/nádvoří odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADY
STÁTNÍHO HRADU BÍTOV

(DÁLE JEN „ZAHRADA“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST ZAHRADY
Zahrada je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.    Zahrada je veřejnosti přístupná po zaplacení vstupného alespoň na jeden ze čtyř prohlídkových okruhů.
2.    Přístup do zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být zahrada pro veřejnost i zcela uzavřena; vstup není při těchto situacích umožněn ani držitelům permanentní vstupenky.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Vstup do zahrady je pro návštěvníky zpoplatněn dle platného cenového výměru.
2.    Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Prohlídka i pobyt v zahradě jsou bez průvodce.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
1.    V zahradě je zakázáno:
a.    Požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných návykových látek je přístup do zahrady zakázán.
b.    Kouřit (i elektronické cigarety), rozdělávat a používat otevřený oheň.
c.    Používat veškerou pyrotechniku.
d.    Nošení zbraní.
e.    Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru zde se nacházející.
f.    Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou vyznačené plochy.
g.    Krmit v zahradách chovaná zvířata.
h.    Slézat a narušovat příbytky chované zvěře.
i.    Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení zahrady, psát nebo malovat po grottách, zdech, sochách, obkladech a obložení, skalách a dalších přírodních a stavebních prvcích v zahradě.
j.    Koupat se v kašnách, okrasných jezírkách a v zámeckém rybníku.
k.    Jezdit a parkovat motorovými vozidly, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod., pokud k tomu nejsou přímo vyznačené cesty.
l.    Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
m.    Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jakkoliv jinak znečišťovat zahradu.
n.    Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
o.    Létat s drony; případné výjimky povoluje správa hradu: Bc. Jan Binder – kastelán, tel.: 728 779 105
p.    Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“ v zahradě, případné výjimky povoluje po dohodě správa hradu: Bc. Jan Binder – kastelán, tel.: 728 779 105. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků i fauny.
q.    Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
2.    Pro ochranu zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Při prohlídce zahrady je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, vodním plochám popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z podstaty zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky
1.    Do zahrad je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod. zakázán.

Článek 7 – VSTUP DO ZAHRADY SE ZVÍŘATY
1.    Do zahrady je vstup se zvířaty zakázán; s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.

Článek 8 – HERNÍ PRVKY V ZAHRADĚ
1.    Jsou-li v zahradě herní prvky, jsou určeny dětem do 15 let.
2.    Za bezpečnost dětí při užívání herních prvků nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci/osoba, která je do zahrady doprovodila.

Článek 9 – FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ
1.    V zahradě je návštěvníkům umožněno fotografování a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
2.    Fotografování a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a fotografování a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného fotografování/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o fotografování/natáčení zasílejte na: email: bitov@npu.cz
3.    V případě, že je v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 10 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
1.    V zahradě vzhledem ke kopcovitému a kamenitému (kořeny stromů) terénu není vhodné jezdit s dětskými kočárky, správa hradu doporučuje jejich odstavení při vstupu do zahrady.

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucí správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na správu hradu Bc. Jan Binder – kastelán, email: bitov@npu.cz, tel.: 728 779 105
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Jan Binder Bc.

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 515294622 +420 728779105
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B binder.jan@npu.cz