Poptávka na pronájem prostor - vinotéka

Č.j.: NPÚ – 450/94921/ 2020 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, zastoupený Bc. Janem Binderem, kastelánem Státního hradu Bítov bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 500005 – 60039011/0710 Doručovací adresa: Národní památkový ústav, správa Státního hradu Bítov, Bítov 1, 671 07 Uherčice Osoba pověřená pro věcná jednání: Bc. Jan Binder e-mail: binder.jan@npu.cz (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje Výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu prostor vinotéky na Státním hradě Bítov (dále jen „řízení“) Článek I. Vymezení účelu výzvy k předběžnému zájmu a předmětu nájemní smlouvy 1. Účelem předběžné výzvy je zjištění počtu zájemců na případné uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu SH Bítov, na adrese: Bítov 1, 671 07 Uherčice (dále jen pronajímané prostory). 2. Jedná se o prostor sklepa v přízemí paláce SH Bítov sestávající ze dvou místností prodejny o výměře 96,6 m2, prostor skladu o výměře 23,4 m2 a prostory zázemí v I. p. severního křídla SH Bítov o výměře 10 m2 s vchodem z nádvoří. Dále část pozemku p. č. 1 m2 o výměře 60 m2. Celková výměra pronajímaných prostor sloužících k podnikání tak činí 190 m2. 3. Pronajímané prostory jsou stavebně způsobilé k využívání prostor kinotéka, včetně přilehlé letní zahrádky. 4. Pronajímané prostory bude nájemce užívat výhradně pro účely hostinské činnosti a činností souvisejících – provoz vinotéky. Článek II. Trvání smlouvy 1. Vyhlašovatel pro zpracování návrhu předběžného zájmu stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě trvání nájemní smlouvy: • Předpokládaný termín zahájení nájmu: 1. 1. 2021 • Trvání nájemní smlouvy: 3 roky Článek III. Další podmínky nájmu 1. Provoz vinotéky bude pouze v období července a srpna běžného roku tzn. v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti. 2. Provozní doba pronajímaných prostor: Maximálně do 18,00 hod. Vinotéka je určena výhradně návštěvníkům SH Bítov – žádné akce typu, svateb, oslav apod. nejsou možné. 3. Nájemce bude hradit spotřebu el. energie (výpočtem), vodné a stočné dle skutečného odběru, z odběrných míst určených vyhlašovatelem, která umožňují podružné měření. Článek IV. Podmínky pro účast v řízení 1. Navrhovatel není oprávněn provozovat vinotéku prostřednictvím subdodavatele, a proto není ani oprávněn prokazovat splnění vyhlašovatelem stanovených podmínek pro účast v tomto řízení prostřednictvím subdodavatele. Článek V. Požadavky na zpracování a obsah návrhu předběžného zájmu 1. Vyhlašovatel požaduje, aby návrh navrhovatele v rámci svého projevu předběžného zájmu obsahoval tyto dokumenty, řazené v následujícím členění: a) Úvodní strana – název „Projev předběžného zájmu k nájmu: Státní hrad Bítov – nabídka pronájmu prostor vinotéky“ identifikační údaje navrhovatele, kontaktní údaje navrhovatele (telefon, e-mail, adresa), v případě právnické osoby jméno a příjmení osoby statutárně jednající za navrhovatele. b) Navrhovaná výše nájmu. Navrhovatel stanoví cenu nájemného měsíční paušální částkou v českých korunách, a zároveň uvede celkovou navrhovanou výši ročního nájemného. c) Navrhovatel doloží živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti. d) Navrhovatel prokáže vhodnými dokumenty provozování podobného typu zařízení –vinotéka, nikoliv stánkového prodeje - v délce minimálně 5 let. e) Navrhovatel předloží návrh prodávaného sortimentu f) Navrhovatel předloží návrh interiérového vybavení (pult, sedací nábytek, osvětlení atd.) 2. Minimální nájemné za jeden kalendářní rok nemovitého předmětu nájmu činí 23.150,- Kč. Článek VI. Datum, hodina a způsob, jak bude návrh doručen 1. Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 20. 12. 2020. 2. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 20. 12. 2020 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: binder.jan@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 Uherčice v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně. 3. Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 24. 12. 2020. Článek VII. Ostatní ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: • Nehradit navrhovatelům žádné náklady, které vynaložili za účast v tomto řízení. • Odmítnout všechny návrhy. • Změnit, případně zrušit, toto řízení v kterékoliv jeho fázi. • Nevracet podané návrhy. • Neuzavřít smlouvu se žádným navrhovatelem. V Bítově dne 3. 12. 2020 ________________________________ Bc. Jan Binder (podpis vyhlašovatele) /razítko/